Algemeen

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden behorende bij Praktijk Holtkamp-Kleine

Aanvang en opzegging:

Iedere begeleidingsovereenkomst c.q. behandelovereenkomst (hierna te noemen overeenkomst) zal ingaan vanaf de datum van ondertekening.
Holtkamp-Kleine behoudt zich het recht voor tot opzegging van de overeenkomst in geval van zwaarwichtige redenen, te weten: een verandering in de zorgindicatie, zodanig dat Holtkamp-Kleine redelijkerwijs niet (meer) kan voldoen aan de zorgbehoeftes van de zorgvrager/het niet meer voldoen aan de verplichtingen door de zorgvrager zoals deze in de Algemene voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden van de overeenkomst zijn vastgelegd.

Overeenkomst:

Ieder zorgverleningstraject wordt aangevangen met het opstellen van een behandel- en privacy overeenkomst. Hierna wordt een intake gesprek gepland. Dit is geen behandeling maar bedoeld om alle gegevens van de client met betrekking tot het genoemde probleem en hulpvraag goed in kaart te brengen. Dit is nodig voor het bepalen van het soort behandeltraject of doorverwijzing voor andere hulpverlening.

Aansprakelijkheid:

Holtkamp-Kleine beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verplichtingen zorgverlener:

Holtkamp-Kleine heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de zorgvrager tijdens het behandeltraject. Zij legt van iedere zorgvrager een dossier aan, waarin de persoonsgegevens en de gegevens omtrent de zorgverlening zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Op verzoek kan de zorgvrager inzage krijgen in het dossier. Holtkamp-Kleine heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat gegevens van de zorgvrager niet zonder toestemming van de zorgvrager aan derden mogen worden verstrekt. Holtkamp-Kleine neemt tijdens de zorgverlening de Nederlandse wetgeving, voor zover van toepassing, in acht.

Verplichtingen zorgvrager:

Holtkamp-Kleine verwacht van de zorgvrager dat hij/zij naar beste weten de informatie en medewerking verleent, die nodig is ten behoeve van de zorgverlening.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Holtkamp-Kleine en de zorgvrager.
  2. Alle door Holtkamp-Kleine gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen zeven dagen na de factuurdatum, tenzij er sprake is van contante betaling. De zorgvrager kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de zorgvrager het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de zorgvrager in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De zorgvrager is alsdan over het openstaande bedrag aan Holtkamp-Kleine de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. Holtkamp-Kleine is in het hiervoor over 3) genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de zorgvrager.
  5. Afspraken dienen telefonisch te worden gewijzigd (alleen tijdens kantooruren op werkdagen). Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren worden afgezegd of niet worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht (zie tarieven) voor de gereserveerde tijd van de behandelaar en de administratiekosten. Holtkamp-Kleine behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal één maand van tevoren op www.holtkamp-kleine.nl wordt vermeld.
Call Now ButtonNeem contact op